Nuvarande projekt

Erasmus+

"Coaching for Change Revision" syftar att bygga kompetens för ungdomsarbetare genom att utveckla coachingtekniker för att ta itu med frågor som att motverka extremism, konflikter, intolerans, främlingsfientlighet, oförmåga till kritiskt tänkande och brist på interkulturell kompetens i allmänhet. Det övergripande målet är att bygga en stabil och funktionell samarbetsplattform för utbildare. Projektet implementerades i samarbete med partnerorganisationer från Luxemburg, Tjeckien, Nederländerna, Norge, Danmark, Ungern, Armenien, Vitryssland, Georgien och Ryssland. Projektet medfinansieras av Erasmus +


European Commission

MigraSCOPE är ett EU-medfinansieras projekt lett av Institute of Baltic Studies (Estland) i samarbete med Institute of Public Affairs (Polen), Peace Institute, Municipal Training Centre of the Kaunas University of Technology (Litauen), Centre for Cultural and General Studies of the Karlsruhe Institute of Technology (Tyskland), Inclusive Works (Nederländerna) och Swideas (Sverige). MigraSCOPE syftar till att öka tillgängligheten till arbete och att skapa integration på arbetsplatsen för migranter genom att bygga upp kapaciteten hos både arbetsgivare och migranter.

Först och främst syftar projektet till att bygga upp kapaciteten hos arbetsgivare och andra intressenter genom att öka deras ’know-how’ för bättre hantering av mångfald, genom att utmana befintliga attityder och genom att skapa incitament för att introducera bättre integrationsmetoder genom utbyte av erfarenheter och studiebesök med bredvidgång mellan olika länder.


Erasmus+

Richness in Diversity är ett projekt som leds av SwIdeas tillsammans med Youth Union of People with Initiative (Portugal) och Crossing Borders (Denmark), med finansieras av ERASMUS+. Projektet syftar till att utveckla nya perspektiv på mångfald och strategier för social inkludering hos partnerorganisationerna, samt att ge unga invandrade kunskap i projektledning och mångfald.

Partnerna kommer att skapa en e-broschyr med råd om bra arbetssätt kring projektledning för mångfald och integration, och de unga projektdeltagarna kommer att få delta i en utbildning och ett mentorskapsprogram där de får utveckla och leda egna projekt. De får möjlighet att reflektera kring och hitta lösningar till problem de ser att unga invandrade möter i Europa idag. Projektet syftar till att skapa en mer positiv bild av invandring i Europa, och att stärka unga i att aktivt arbeta för att hitta lösningar till problem de ser i sin vardag.


Erasmus+

Projektet The Eco-Entrepreneurship Knowledge Resource Hub (Eco-Hub) skapar möjligheter för unga som vill uppnå ett hållbart entreprenörskap, då målet är att utbilda i eko-entreprenörskap och socialt ansvar. Projektet riktar sig främst mot unga i åldern 16-30 år, med målsättningen att främja inkludering och anställningsbarhet av unga – även de som står långt från arbete eller utbildning. Projektet stödjer därigenom utvecklingen av en mer hållbar och dynamisk eko-entreprenöriell sektor.

Eco-Hub är ett två-årigt Nordiskt projekt sponsrat av EU:s Erasmus+ - program. Projektet sker i samverkan mellan den ideella föreningen Crossing Borders (Danmark), skolan Kalevan Lukio (Finland) och SwIdeas (Sverige). Genom detta projekt vill vi stödja och främja utvecklingen av småskaliga eko-entreprenöriella projekt initierade av unga i lokalsamhället i de tre länderna. Som en del i detta knyter projektet nära band med framgångsrika eko-entreprenörer som mentorer för de blivande unga entreprenörerna. Dessutom ökar projektet den eko-entreprenöriella kapaciteten hos unga genom att tillhandahålla en inkubator i Humlebæk, Danmark.


Avslutade projekt

Anna Lindh Foundation

16 high school- och gymnasieelever i Libanon, Turkiet, Danmark och Sverige samlas för att öka sitt medvetande, reflektera och bidra med sina åsikter och lokala kunskaper om den pågående flykting- och migrantkrisen i Medelhavet. Deltagarna förses med kunskap och förståelse för de nuvarande flyltingströmmarna, och de utmaningar, följder och möjligheter de medför för Europa-Medelhavsregionen. Projektet syftar till att utbilda deltagarna till ambassadörer för mångfald och förändring till en mer tolerande, kulturellt förstående och mottagande region, liksom att stärka och stödja dem i att engagera sig i sina lokalsamhällen, som ett sätt att inkludera unga roster I det offentliga samtalet om migration och mångfald.

Projektet pågår under åtta månader och är ett samarbete mellan SwIdeas och Crossing Borders I Danmark, People Demand Change i Turkiet och the Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace Libanon.

Projektet medfinansieras av EU via Anna Lindh Foundation.


Erasmus+

Projektet är ett samarbete mellan SwIdeas (projektledare) och organisationerna Capture 22 (Nederländerna) och Euroaccion (Spanien). Projektets fokus är att öka ungas deltagande i den kreativa sektorn, likväl som att öka mångfalden inom denna sektor. Genom projektet ska unga få tillgång till ett professionellt nätverk, förbättra sina färdigheter inom kreativt företagande samt öka deras möjligheter att vara delaktig i den kreativa industrin.

Diversity in the Creative Industries är EU-finansierat genom Erasmus+ och löper över två år. Målgruppen är unga i åldern 18-30 år, vilka är i starten av sin karriär eller utbildning inom den kreativa sektorn.

Projektet inkluderar internationell praktik mellan de tre deltagande länderna, skapandet av en online-plattform samt lokala evenemang för att öka kunskapen om kreativa branscher likväl som öka ungas kunskap och kapacitet inom sektorn. Diversity in the Creative Industries är ett pilotprojekt och förhoppningarna är att dessa aktiviteter ska leda till ökat samarbete mellan olika aktörer även i framtiden.


Erasmus+

Civilsamhället står nu inför utmaningar som kräver nya sätt att tänka. I många sammanhang tvingas civila aktörer och unga krafter hantera stora och komplexa sociala problem, som kräver innovativa lösningar.

Innovation Lab var en utbildning för unga ideella och professionella aktörer, där de kunde förverkliga sina idéer och starta sociala och innovativa projekt. 24 deltagare från 11 olika länder (Belgien, Kroatien, Cypern, Estland, Ungern, Italien, Portugal, Spanien, Sverige och Turkiet) fick möjlighet att arbeta tillsammans i ett sex dagar långt ”Innovationslabb” i Szeged, Ungern, som finansierades av EU via Erasmus+.

Labbet erbjöd deltagarna möjlighet att experimentera med djärva och innovativa idéer, utbyta kritik och erfarenheter, och gav till erfarna handledare. De välformulerade idéerna kommer att implementeras i deltagarnas respektive organisationer, och deltagarna fick också utveckla sin förmåga att formulera sociala projekt.


Erasmus+

Fred är ett aktivt tillstånd som måste praktiseras för att upprätthållas. I den här kursen i Sebútal, Portugal, deltog 24 unga aktörer, ungdomsledare och andra som arbetar med unga från Portugal, Armenien, Italien, Georgien, Polen, Moldavien, Egypten, Luxemburg, Sverige, Ryssland, Spanien och Turkiet. Projektet finansierades av EU via Erasmus+, med syfte att stödja aktiviteter som bidrar till att göra det möjligt att leva tillsammans i respekt och dialog i och omkring konfliktpåverkade områden och sammanhang, liksom att stärka unga aktörers roll i fredsarbete. Deltagarna fick utveckla sina kunskaper, färdigheter och attityder om fredsutbildning, konfliktlösning och konflikthantering, dela med sig av sina goda rutiner och resurser, och lära sig använda praktiska verktyg och tekniker för att starta uppföljade projekt för vidare fredsskapande.

Projektet implementerades i samarbete med World Independent Youth Union (Armenien), CESIE (Italien), Robert Schuman Foundation (Georgien), MMS - Stowarzyszenie Moje Marzenia Spelniaja Sie (Polen), A.O. Generatia Tinerilor (Moldavien), Intercontinental Global Center (Egypten), Foreign Students of Luxembourg (Luxemburg), Scientific Advisory Center «Consciousness» - Falcogroup (Ryssland), Asociacion Cultural Sende (Spanien), och Karakutu Dernegi (Turkiet).


Swedish Institute

Projektet var finansierat av Svenska Institutet (Si) och skedde i samverkan med den egyptiska organisationen Waseela. Projektets fokus var att generera idéer för att skapa och ge makt till unga talanger i kulturella/kreativa branscher som ett medel för att främja yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Projektet innebar en ny innovativ inriktning genom att undersöka samarbetssynergier mellan sociala entreprenörer och entreprenörer inom kreativa den kreativa sektorn. Under arbetets gång sågs det finnas ett stort behov för att utveckla ungas färdigheter att uttrycka sig själva som en del av en demokratisk process.

I projektet ingick studiebesök i Sverige och Egypten, kartläggning av samarbete mellan kulturella aktörer i Sverige och Egypten, samt beskrivning av verktyg för att tillgängliggöra information för unga.


Workshopen behandlade möjligheter och svårigheter i samarbetet mellan ideella organisationer i Egypten, med särskilt fokus på de politiska och sociala förändringar som sker i Egypten och övriga Euro-Med-området. En annan viktig aspekt var rollen som interkulturell dialog spelar för att skapa/underhålla aktivt deltagande från civilsamhället.

Ett samarbete med ett socialt företag i Tanzania som är inriktade på småskalig solenergi. Dessa småskaliga lösningar ger hushåll möjligheten att bl.a. nattetid lysa upp sina hem, ladda mobiler och lyssna på radio – i ett land där 80 % av invånarna inte är uppkopplad till elnätet.

Swideas bidrag har varit att hjälpa till att utveckla en fungerande marknadsmodell, som en del av vår enhet för affärsutveckling.