Samhällsutveckling:

SwIdeas arbetar i projektform för en hållbar samhällsutveckling. Vi har ett brett internationellt nätverk av etablerade, lokala organisationer. Vi genomför internationella och lokala projekt i samverkan med nya och gamla partner.

Vår avdelning för (internationell) samhällsutveckling har bred kunskap och kan erbjuda tjänster i alla stadier av ett projekt – från ideskiss till implementering och utvärdering. Vi erbjuder experthjälp inom följande områden:

 

 

 


Projektledning och projektutveckling

SwIdeas erbjuder rådgivningstjänster inom projektledning samt driver praktiskt projektarbete med fokus på samhälsutveckling, i samverkan med lokala och internationella organisationer, myndigheter och företag. Vi erbjuder alltid ett effektivt genomförande, även i internationella miljöer där projektledning sker över landsgränser.

Våra medarbetare är vana projektutvecklare, och vi arbetar innovativt från den första idén till ett färdigt projektförslag. Som projektledare tillämpar vi alltid en projektledningsmetod som består av flera samordnade processer kombinerade med en obligatorisk och standardiserad dokumentation och omfattande analys för att säkerställa att vi når våra mål inom tid- och budgetramar. Därför åtar vi oss alltid att slutföra våra projekt i tid, inom ramen för vår budget och att tjänsten vi levererar lever upp till förväntningar.

Vi ser kunskapsöverföring som en av de viktigaste aspekterna för att projekt för samhällsutveckling ska få långsiktiga och hållbara effekter och arbetar utifrån mottot att samverkan gör oss starka och skapar förändring.

 

 

 


Arbete för socialt hållbar samhällsutveckling

SwIdeas kan erbjuda expertis inom ungdomsfrågor, samhällsutveckling, genusfrågor, våldsbekämpning och reformarbete. Vi samarbetar med statliga organisationer, mellanstatliga organisationer och civilsamhällets aktörer för att bidra till levande och välskötta samhällen. Vi samarbetar med våra partner för att införliva policies som bygger på djärva och innovativa lösningar, som angriper roten till problemen och påskyndar önskad förändring. Vi bidrar med en hjälpande hand med målet att stärka rättssäkerheten och respekten för de mänskliga rättigheterna och för att främja kulturell mångfald och åsiktsrikedom. Vi erbjuder rådgivningstjänster samt tar fram och genomför initiativ för utbildning och reformer för en bättre morgondag.

Vi hjälper våra partner att underlätta och hålla igång utvecklingsprocesser, förändringsarbete och att öka effektiviteten i utvecklingsarbetet – både för samhälls- och affärsutveckling.

 

 

 


Ansvarsfullt företagande och internationellt utvecklingsarbete

Den privata sektorn spelar en viktig roll för samhällsutvecklingen, inte enbart för att den genererar jobbtillfällen och ekonomisk tillväxt, utan också för dess möjlighet att skapa hållbara lösningar på globala problem. Samarbetet mellan den privata sektorn, myndigheter och ideella organisationer är avgörande för att få verklig effekt som stöds av både regeringar och samhället i stort, och inte bara ses som ett verktyg för att underlätta okritisk tillväxt. I dagsläget görs ett stort arbete inom både privat och offentlig sektor för utvecklings- och CSR-arbete, men de synliga effekterna är små.

SwIdeas erbjuder hjälp till ideella organisationer, privata företag och statliga organisationer för ett förbättrat utvecklings- och CSR-arbete. Vi arbetar med effektiva och innovativa verktyg för att få saker att hända hos våra partner.

  • Tillsammans med våra partner utreder vi vilka verktyg som krävs för att stödja ett ansvarsfullt företagande inom områden som arbetsvillkor, miljö och korruptionsbekämpning.
  • Vi finslipar strategier för att harmonisera åtgärder och vägleds av en systematisk genomgång av tidigare erfarenheter.
  • Vi arbetar för att främja entreprenörskap och innovation på lokal nivå.
  • Vi vet hur man hittar pålitliga, representativa och ansvarsfulla lokala samarbetspartner som har förmåga att leda reformprogram och skapa förändring.
  • Vi arbetar i lokalsamhället och stödjer en strukturerad och inkluderande dialog mellan den offentliga och privata sektorn både på lokal och nationell nivå, för att inkludera småföretag, småskaliga entreprenörer och den informella sektorn i rådgivnings- och beslutsprocessen.
  • Vi samarbetar med våra partner för att investeringar ska göras med systematisk medvetenhet om rättvis tillväxt och fattigdomsbekämpning.
  • Vi arbetar med medvetenhet om vikten av att undanröja hinder för kvinnliga entreprenörer, sänka formaliseringströsklarna, stödja en ekologiskt hållbar utveckling, öka tillgången på kunskap och teknik och frigöra den ekonomiska potentialen på landsbygden.